Esteu aquí: Inici Hisenda Els tributs Impostos i taxes: detall Impost de Béns Immobles (IBI)

Impost de Béns Immobles (IBI)

Què és l'IBI?

L’Impost sobre Béns Immobles (IBI) és un tribut directe de caràcter real que grava el valor dels béns immobles en els termes establerts al Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004.

Als efectes d’aquest impost tindran la consideració de béns immobles rústics, de béns immobles urbans i de béns immobles de característiques especials els definits com a tals a les normes reguladores del Cadastre Immobiliari, que estableix també la base imposable d'aquest impost. Podeu obtenir més informació en aquest enllaç a la web del cadastre www.catastro.meh.es i a l'Ordenança Fiscal número 14 reguladora de l'Impost de Béns Immobles.

Qui l'ha de pagar?

Les persones naturals (o jurídiques) i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, General Tributària ostentin la titularitat d'un bé immoble.

Quan s'ha de pagar?

L'IBI és un pagament únic anual, que es pot fraccionar i domiciliar.

Trobareu tota la informació sobre el pagament d'aquest impost en aquest enllaç a la seu electrònica o a l'oficina de Recaptació Voluntària, plaça de la Font, 1, Tarragona; telèfon: 977 296100; adreça electrònica: rvoluntaria@tarragona.cat

On puc consultar l'import del meu rebut?

 

Tràmits relacionats amb l'IBI

 

Segells de reconeixement d’administració oberta