Esteu aquí: Inici Hisenda Els tributs Impostos i taxes: detall Impost de Béns Immobles (IBI)

Impost de Béns Immobles (IBI)

Què és l'IBI?

L’Impost sobre Béns Immobles (IBI) és un tribut directe de caràcter real que grava el valor dels béns immobles en els termes establerts al Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004.

Als efectes d’aquest impost tindran la consideració de béns immobles rústics, de béns immobles urbans i de béns immobles de característiques especials els definits com a tals a les normes reguladores del Cadastre Immobiliari, que estableix també la base imposable d'aquest impost. Podeu obtenir més informació en aquest enllaç a la web del cadastre www.catastro.meh.es i a l'Ordenança Fiscal número 14 reguladora de l'Impost de Béns Immobles.

Qui l'ha de pagar?

Les persones naturals (o jurídiques) i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, General Tributària ostentin la titularitat d'un bé immoble.

Quan s'ha de pagar?

L'IBI és un pagament únic anual, que es pot fraccionar i domiciliar.

Trobareu la informació sobre el pagament d'aquest impost en aquest enllaç a la seu electrònica o a l'oficina de Recaptació Voluntària, plaça de la Font, 1, Tarragona; telèfon: 977 296100; adreça electrònica: rvoluntaria@tarragona.cat.

Tràmits relacionats amb l'IBI

Ordenança fiscal núm. 14, impost sobre béns immobles (article 8.7)

Requisits:

 • Aquesta bonificació només s’aplicarà, si correspon, als immobles destinats a l’ús d’habitatge.
 • Quan no siguin construccions d’obra nova.
 • Quan la instal·lació solar no sigui obligatòria per normativa.
 • Quan els col·lectors solars tèrmics, en el cas d’instal·lacions de producció de calor, disposin de la corresponent homologació per un organisme competent.
 • Quan la instal·lació estigui degudament legalitzada per l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya.
 • Quan s’hagi efectuat el comunicat i obtingut informe favorable dels serveis tècnics de l’Ajuntament o obtingut la llicència d’obres i pagat l’ICIO i la taxa urbanística.
 • Quan es tracti d’instal·lacions comunitàries, el/la sol·licitant justifiqui la seva participació econòmica en el cost de la instal·lació.

Sol·licitud i efectes:

 • Pel que fa a les instal·lacions legalitzades o finalitzades durant l’exercici 2021, la sol·licitud de bonificació es podrà realitzar fins al 30/06/2022.
 • A partir del 2022 la bonificació haurà de ser sol·licitada per l’interessat/da en el termini de 6 mesos posteriors a la data de legalització de la instal·lació per part de l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya o de finalització de la instal·lació, segons s’escaigui.
 • La sol·licitud es pot presentar en les oficines de l’OMAC (no obligats a relacionar-se electrònicament) i/o de forma telemàtica a través del tràmit Sol·licitud genèrica.
 • La bonificació s’aplicarà durant els 5 períodes impositius següents a comptar des del següent a aquell en què es reconegui aquest benefici fiscal per part de l’Ajuntament.

Import de la bonificació:

50 % de la quota íntegra de l’IBI, amb els següents límits:

 • L’import màxim de la bonificació anual en el cas d’habitatges unifamiliars, serà de 600 € per finca cadastral.
 • En el cas d’instal·lacions en edificis plurifamiliars, l’import de la bonificació pels cinc períodes impositius serà com a màxim del 50 % del cost de la inversió realitzada a l’edifici, que s’aplicarà a cada immoble d’acord amb la participació econòmica en el cost de la instal·lació que s’acrediti i amb el topall de 600 €/any per finca cadastral que integri l’immoble.

Documentació a aportar en el supòsit d’habitatges unifamiliars:

1. La factura/es de la instal·lació executada signada i segellada per l’empresa instal·ladora i justificants de pagament.
2. En el cas de sistemes solars tèrmics:

 • El certificat d’homologació dels col·lectors solars tèrmics.
 • El certificat final i d’especificacions tècniques de la instal·lació per a l’aprofitament d’energia solar tèrmica signat per l’instal·lador o el director de l’obra.

3. En el cas de sistemes solars fotovoltaics:

 • El justificant de legalització de la instal·lació de l’òrgan corresponent de la Generalitat de Catalunya.

Documentació a aportar en el supòsit d’instal·lacions col·lectives en edificis amb divisió de propietat horitzontal (habitatges plurifamiliars):

1. La factura/es de la instal·lació executada signada i segellada per l’empresa instal·ladora i justificants de pagament.
2. Còpia de l’acta de la comunitat de propietaris que inclogui:

 • L’acord de participació i repartiment de costos de la instal·lació,
 • El consentiment exprés signat per tal que un tercer presenti una sol·licitud única de bonificació en nom de tots els participants, actuant com a representant, si escau.

3. En el cas de sistemes solars tèrmics:

 • El certificat d’homologació dels col·lectors solars tèrmics.
 • El certificat final i d’especificacions tècniques de la instal·lació per a l’aprofitament d’energia solar tèrmica signat per l’instal·lador o el director de l’obra.

4. En el cas de sistemes solars fotovoltaics:

 • El justificant de legalització de la instal·lació de l’òrgan corresponent de la Generalitat de Catalunya.
Segells de reconeixement d'administració oberta