Esteu aquí: Inici Hisenda Els tributs Impostos i taxes: detall Impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM)

Impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM)

Impost de vehicles de tracció mecànica a l'Ajuntament de Tarragona

Què és l'IVTM (impost de circulació)?

L'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM o impost de circulació) és un tribut directe que grava la titularitat dels vehicles d'aquesta naturalesa, aptes per a circular per les vies públiques, de qualsevol classe i categoria.

Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagués estat matriculat en els registres públics corresponents i mentre no hagi causat baixa en aquests. Als efectes d'aquest impost també es consideraran aptes els vehicles proveïts de permisos temporals i matrícula turística.

Aquest impost està regulat a l'Ordenança número 19 reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Qui l'ha de pagar?

Són contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, General Tributària, sempre i quan consti al seu nom el vehicle en el seu permís de circulació.

Com i Quan s'ha de pagar?

L'impost de vehicles de tracció mecànica és un pagament únic anual, que es pot fraccionar i domiciliar telemàticament a través de l'Oficina Virtual Tributària o presencialment a l'oficina de Recaptació Voluntària, plaça de la Font, 1, Tarragona; telèfon: 977 296100; adreça electrònica: rvoluntaria@tarragona.cat.

Tràmits relacionats amb l'IVTM

A la seu electrònica podeu trobar tots els tràmits relacionats amb aquest impost:

Segells de reconeixement d'administració oberta