Esteu aquí: Inici Serveis a la Persona Institut Municipal de Serveis Socials Glossari de sigles dels serveis socials

Glossari de sigles dels serveis socials

ABS: Àrea Bàsica de Salut.

ABVD: Activitats Bàsiques de la Vida Diària.

AD: Atenció Diürna.

AIVD: Activitats Instrumentals de la Vida Diària.

CEE: Centre d’Educació Especial.

CIRE: Centre d’Iniciatives per la Reinserció.

CRAE: Centre Residencial d’Acció Educativa.

CREI: Centre Residencial d’Educació Intensiva.

DGAIA: Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.

EAIA: Equips d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.

EBSS: Equips Bàsics de Serveis Socials.

ETMF: Equips de Treball amb Menors i Famílies.

EVAMI: Equips de Valoració de Maltractaments Infantils.

EVO: Equip de Valoració i Orientació.

ICS: Institut Català de la Salut.

IMSERSO: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

IMSST: Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona.

LAPAD: Llei de promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de Dependència.

LISMI: Llei d’Integració Social dels Minusvàlids.

OIT: Organització Internacional del Treball.

OJT: Oficina Jove del Tarragonès.

OMIC: Oficina Municipal d'Informació al Consumidor.

OMS: Organització Mundial de la Salut.

ONG: Organització No Governamental.

ONGD: Organitzacions no governamentals per al desenvolupament

OTG: Oficina de Treball de la Generalitat.

PGS: Programa de Garantia Social.

PIA: Programa Individual d’Atenció.

PLICST: Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social de Tarrragona.

PNC: Pensió No Contributiva.

RAI: Renda Activa d’Inserció.

RGC: Renda Garantida de Ciutadania.

RMI: Renda Mínima d’Inserció.

SAAD: Sistema d’Autonomia i Atenció a la Dependència.

SAD: Servei d’Ajuda a Domicili.

SAE: Servei d’Acollida Escolar.

SAEJ: Servei d'Acompanyament Especialitzat a Joves Tutelats i Extutelats.

SAI: Servei d'Atenció Integral a les Diversitats Sexuals i de Gèneres.

SCAPS: Servei complementari d'ajustament personal i social.

SEAIA: Servei especialitzat d'atenció a la infància i a l'adolescència.

SEPE: Servicio Publico de Empleo de España.

SEST: Servei d'emergències socials de Tarragona.

SIAD: Servei d’Informació i Atenció a la Dona.

SIE: Servei d’Intervenció Especialitzada.

SIFE: Servei d'Integració Familiar en Família Extensa.

SIFIAR: Servei d’Intervenció amb famílies amb infants i adolescents en risc.

SIS: Servei d’Intervenció Socioeducativa.

SOC: Servei d’Ocupació de Catalunya.

SOI: Servei ocupacional d'inserció.

SSIL: Servei de suport a la integració laboral.

SS.SS: Serveis Socials.

STO: Servei de teràpia ocupacional.

SVD: Servei de valoració de la dependència.

Segells de reconeixement d'administració oberta