Esteu aquí: Inici Esports Activitats Aquàtiques Normativa activitats aquàtiques

Normativa activitats aquàtiques

Normativa general dels cursos i activitats aquàtiques

INSCRIPCIONS

Les activitats aquàtiques del període octubre - juny es desenvoluparan trimestralment.
Tant la preinscripció com la inscripció es podrà dur a terme a qualsevol de les instal·lacions.
Es podrà realitzar una única preinscripció per persona, per instal·lació i per activitat. S’haurà de presentar un document acreditatiu del cursetista (DNI, carnet de conduir, llibre de família).
Hi haurà un primer període de preinscripció per als abonats (70% de les places ofertes), del 28 d’agost al 6 de setembre de 2017, i un altre obert (abonats i no abonats empadronats a Tarragona), del 14 al 18 de setembre.
Si la inscripció dels abonats no cobreix el nombre de places assignades, les que restin quedaran a disposició de la preinscripció oberta, per la qual cosa el percentatge d’abonats pot variar.
En aquelles activitats on el nombre de preinscrits hagi estat superior al nombre de places ofertes es realitzarà un únic sorteig públic, que englobarà totes les instal·lacions i activitats del PMET. El sorteig es farà extraient una lletra, i prenent com a base el primer cognom del cursetista i seguint l’ordre alfabètic, serà la que iniciarà l’ordre d’admesos fins a cobrir el total de places establertes.
La publicació del sorteig dels preinscrits abonats es farà el 8 de setembre de 2017, i l’obert (abonats i no abonats empadronats a Tarragona), el 20 de setembre de 2017, a les instal·lacions esportives municipals i a la http://www.tarragona.cat/esports/
Es donarà per realitzada la inscripció una vegada s’hagi fet efectiu el pagament, mitjançant targeta de crèdit o en efectiu, dins del termini establert: del 9 al 13 de setembre per als abonats i del 21 al 25 de setembre per a l’obert (abonats i no abonats empadronats a Tarragona). Qui no realitzi el pagament en les dates establertes per a cada modalitat (abonat i obert) perdrà la plaça i el dret a reclamar. Una vegada finalitzats els períodes, i en cas que quedin places vacants, aquestes restaran a disposició de qualsevol persona interessada a partir del 27 de setembre de 2017, i es farà la inscripció a qualsevol instal·lació efectuant-se el pagament mitjançant targeta de crèdit o en efectiu i per ordre rigorós d’arribada, fins a exhaurir les places vacants.
Aquells que hagin formalitzat la inscripció com a abonats, realitzant el pagament dins del termini establert per al primer trimestre de curs, se’ls generarà una reserva per al següent trimestre, sempre i quan mantinguin el mateix perfil (condició persona abonada / no abonada) que en el moment de la primera inscripció, confirmant la plaça del curs quan hagi efectuat el pagament en les dates establertes, i així successivament fins a la finalització del curs. Tenint en compte que si canvien d’edat, hauran de fer-ho de curset.
Una vegada realitzada la inscripció a qualsevol curs no s’acceptarà cap tipus de canvis, a no ser per raons tècniques.
Una vegada començats els cursos, s’acceptaran noves inscripcions sempre que quedin places vacants i, com a màxim fins al dia 25 del tercer mes del trimestre.
Quan el cursetista s’incorpori amb l’activitat ja començada, l’import de la quota d’inscripció es podrà fraccionar per períodes mensuals, a fi i efecte que el seu pagament es correspongui amb el temps de participació en el curset. Si l’interessat a apuntar-se al curs ho duu a terme en el transcurs dels primers 25 dies de qualsevol mes, se li considerarà aquest íntegre a efecte de pagament i podrà incorporar-s’hi immediatament. Si s’inscriu després del dia 25, la inscripció es calcularà prenent com a base el dia 1 del següent mes. En aquesta situació, el cursetista no podrà incorporar-se al curs fins a la data esmentada.

DESCOMPTES

En tots els cursets, els abonats de piscina tindran un descompte del 25% per al primer curset al qual s’inscriguin i d’un 50% per al segon i següents, considerant sempre cursets coincidents dintre del mateix període i amb la mateixa durada. En el cas dels abonats PMET i Fitness, la reducció serà del 50% i del 75% respectivament. En el cas que s’efectuï la inscripció a dos cursets, de manera conjunta, el descompte més elevat s’aplicarà sobre el preu d’inscripció més baix.
Els descomptes no s’aplicaran quan es tracti exclusivament de cursets d’un sol dia i del mateix perfil. Tampoc no s’aplicaran a la natació correctiva ni a la natació adaptada.

DEVOLUCIONS

Per tenir opció a devolució s’haurà d’acreditar que el cursetista o participant ha sofert algun tipus d’accident o malaltia que l’impossibiliti per realitzar l’activitat i que aquesta s’ha produït amb antelació a l’inici de l’activitat. Aquesta acreditació es realitzarà mitjançant informe mèdic que ho certifiqui que s’adjuntarà a la sol·licitud de devolució, en el qual es reflecteixi específicament i expressa l’impediment. També es podrà optar a un canvi de període o una compensació en serveis.
En el cas que la impossibilitat per realitzar l’activitat de manera permanent, acreditada amb informe mèdic, es produeixi amb posterioritat a l’inici de l’activitat, el PMET es reserva el dret de compensar amb altres serveis la persona afectada. En casos excepcionals, es contemplarà la devolució, prèvia presentació de sol·licitud de devolució. El departament d’activitats estudiarà cada sol·licitud, i en cas que es consideri la devolució, aquesta es realitzarà per la part proporcional corresponent als mesos que no s’hagi pogut realitzar cap hora de l’activitat.
Si la impossibilitat física acreditada és temporal o provisional, únicament es tindrà dret a obtenir reserva dintre d’un altre període per a la mateixa activitat i pel temps no utilitzat. Aquesta acreditació s’haurà de presentar en el termini màxim d’una setmana després d’haver-se produït l’incident i en els mateixos termes que les permanents.
L’organització es reserva el dret a anul·lar aquelles activitats que no comptin amb un mínim d’inscrits, essent aquest de 8 persones per als cursets de natació i de 10 per a les activitats aquàtiques dirigides.
Si es dona aquesta situació el cursetista que ja hagi abonat la seva inscripció tindrà dret, per ordre preferencial, a:
a) Escollir, dintre del mateix període, un altre curset que tingui el mateix import d’inscripció.
b) Escollir, dintre del període d’estiu, un altre curset que tingui el mateix import d’inscripció.
c) Rebre la devolució de l’import abonat, mitjançant expedient conjunt que s’iniciarà d’ofici, una vegada els cursetistes en aquesta
situació s’hagin decidit per aquesta opció.
Les persones que per motius de treball a torns, hagin de fer els cursos en dos horaris diferents, hauran d’emplenar una sol·licitud, facilitada pel PMET, i adjuntar-hi un certificat de l’empresa. S’estudiarà cada cas, is’acceptarà sempre i quan hi hagi disponibilitat.
Les sessions no realitzades per part dels cursetistes no es podran recuperar.
Es controlarà l’assistència dels cursetistes, i no s’acceptaran més de 8 faltes, no justificades, durant els dos primers mesos del trimestre en curs. El fet de superar el nombre de faltes permeses implicarà no poder realitzar la propera inscripció.

Segells de reconeixement d’administració oberta