Esteu aquí: Inici Educació Llars d'Infants Preinscripció i matrícula Sol·licitud i documentació a presentar

Sol·licitud i documentació a presentar

 

Sol·licitud

S’ha de presentar una única sol·licitud especificant, per ordre de preferència, els centre/s on es vol cursar estudis. Podeu descarregar-vos en aquest enllaç la sol·licitud per al curs 2021 - 2022 

 

Documentació a presentar en tots els casos 

 • Original i fotocòpia del DNI, NIE de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet). Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers socials i Famílies.

 

Altra documentació que cal adjuntar per acreditar les circumstàncies al·legades a efectes de baremació 

 

Criteris al barem

Documentació a aportar

 1. Quan el domicili estigui situat al municipi de Tarragona, 30 punts
 2. Quan s’al·legui el lloc de treball dels progenitors, tutors o guardadors legals al municipi de Tarragona, 20 punts

 

*Els criteris 1 i 2 d’aquest apartat   són excloents entre si i s’aplicarà el més favorable.

 

 • Original i fotocòpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant
 • Original i fotocòpia dels contractes de treball o certificat emès a l’efecte per les respectives empreses.

 

 

 

 

Existència de germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que treballin al centre educatiu un mínim de 10 hores setmanals, en el moment en què es presenta la sol·licitud, 40 punts

 • El centre comprovarà directament aquestes circumstàncies.

Quan els pares o tutors siguin beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania  10 punts

 • Documentació acreditativa d'esser beneficiari de la prestació econòmica  de la renda garantida de ciutadania.

Discapacitat acreditada de grau igual o superior al 33% de l’alumne/a, o pare, mare o tutor/a, o germà/germana, 10 punts

 • Original i fotocòpia de la targeta acreditativa o del certificat de discapacitat de la persona que tingui aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • També s'admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d'altres comunitats autònomes. En tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%.
 • Es consideren afectades per una discapacitat igual o superior al 33% les persones que tenen reconeguda per la Seguretat Social una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o gran invalidesa i les de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
Criteris complementaris d'admissió  

Per formar part d’una família nombrosa o monoparental, 15 punts

 • Original i fotocòpia del carnet vigent de família nombrosa o monoparental

 

Segells de reconeixement d’administració oberta