Les associacions de famílies d’alumnes (AFA) són associacions sense afany de lucre reconegudes legalment, que agrupen, voluntàriament, pares i mares del centre educatiu, i que tenen unes normes de funcionament i estatuts propis regulats per la llei.

La seva finalitat principal és facilitar la participació de les mares i pares en les activitats de la Llar, contribuir a la millora de la qualitat del sistema i al govern dels centres, i facilitar la prestació de serveis fora de l’horari lectiu.

L’AFA té com a funció bàsica treballar, conjuntament amb el centre educatiu, en l’educació dels vostres fills i filles, tot fomentant la comunicació i la participació dels pares i mares.

Una AFA està constituïda pels seus associats i s'organitza en un equip de gestió, format per un o una president o presidenta; un o una secretari o secretària, i un o una tresorer o tresorera.

Segells de reconeixement d'administració oberta