Esteu aquí: Inici Educació Petita infància Llars d'infants Llars d'Infants municipals Preinscripció i matrícula Sol·licitud i documentació

Sol·licitud i documentació

Sol·licitud

S’ha de presentar una única sol·licitud especificant, per ordre de preferència, els centre/s on es vol cursar estudis. Podeu descarregar-vos en aquest enllaç la sol·licitud per al curs 2022 - 2023 (PDF).  

Documentació a presentar en tots els casos

Original i fotocòpia del DNI, NIE de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet). Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers socials i Famílies.

Altra documentació que cal adjuntar per acreditar les circumstàncies al·legades a efectes de baremació 

Criteris al·legats

Documentació a aportar

 1. Quan el domicili estigui situat al municipi de Tarragona. 
 2. Quan s’al·legui el lloc de treball de mare, pare, o  tutors/es o guardadors/es legals al municipi de Tarragona. 

*Els criteris 1 i 2 d’aquest apartat són excloents entre si i s’aplicarà el més favorable.

 • Original i fotocòpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant
 • Original i fotocòpia dels contractes de treball o certificat emès a l’efecte per les respectives empreses.

Existència de germans/es escolaritzats al centre.

 • El centre comprovarà directament aquestes circumstàncies.

Quan la mare, pare o tutors/es siguin beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania  

 • Documentació acreditativa d'esser beneficiari de la prestació econòmica  de la renda garantida de ciutadania.

Criteris complementaris d'admissió

 
Pare, mare o tutor/a legal treballa en el centre en el moment de presentar la sol·licitud
 • No cal adjuntar cap document, el centre farà la comprovació.

Per formar part d’una família nombrosa.

 • Original i fotocòpia del carnet vigent de família nombrosa.
Per formar part d'una família monoparental.
 • Original i fotocòpia del carnet vigent de família nombrosa o monoparental
Discapacitat acreditada de grau igual o superior al 33% de l’alumne/a, o pare, mare o tutor/a, o germà/germana, 10 punts
 • Original i fotocòpia de la targeta acreditativa o del certificat de discapacitat de la persona que tingui aquesta condició, emès pel Departament de Drets Socials. 
 • També s'admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d'altres comunitats autònomes. En tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%.
 • Es consideren afectades per una discapacitat igual o superior al 33% les persones que tenen reconeguda per la Seguretat Social una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o gran invalidesa i les de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
Si l’alumne/a és nascut en part múltiple o es presenta la preinscripció per a més d’un fill o filla
 • Llibre de família

La situació d’acolliment familiar de l’alumne/a

 • Cal aportar resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials. 
La condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme.
 • La condició de víctima de violència de gènere s'acredita per qualsevol dels mitjans establerts a l'article 23 de la Llei Orgànica 1/2004 del 28 de desembre de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.
 • La condició de víctima de terrorisme s'acredita amb el certificat emès per la Subdirecció General de Suport a Víctimes del Terrorisme del Ministeri de l'Interior. 
Si el pare, mare o tutors treballen ambdós o família monoparental treballi
 • Còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors/es autònoms/es, es tindrà en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acreditarà amb còpia del formulari de la declaració censal d’altra, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 o 037).
Segells de reconeixement d'administració oberta