Esteu aquí: Inici Educació Participació Consells Escolars de Centre

Consells Escolars de Centre

El Consell Escolar del Centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern dels centres educatius.

Organització

Els/les representants municipals dels consells escolars de centre es reuneixen dues vegades l’any a l’Institut Municipal d’Educació coincidint amb l’inici i finalització del curs escolar.

El seguiment de les propostes dels representants municipal es realitza mitjançat el següent formulari.

Membres dels Consells Escolars de Centre

 • Director/a del centre
 • Cap d’estudis
 • Un/a representant de l’Ajuntament
 • Un nombre determinat de professors/es elegits pel claustre.
 • Un nombre determinat de pares/mares d’alumnes elegits per ells i entre els pares/mares del centre.
 • Un representant del personal d’administració i serveis del centre.
 • Un nombre determinat d’alumnes elegits per ells i entre ells (a partir de primer d'ESO).
 • Un/a representant de l’associació de pares i mares d’alumnes.
 • Secretari/a del centre
 • Centre d’educació especial o centre amb unitat específica d’educació especial: un/a representant del personal d’atenció educativa.
 • Centres que imparteixen formació professional: un/a representant del món de l’empresa designat per les organitzacions empresarials.

REPRESENTANTS MUNICIPALS (2023-2027)

Contacte

imet@tarragona.cat
mrnevado@tarragona.cat
Tel. 977 248 409

Normativa que els regula

 • Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (LOMLOE)
 • Decret 102/2010, de 3 agost, d’autonomia dels centres educatius.
 • Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (DOGC 5422 de 16 de juliol de 2009)
 • Llei Orgànica d’educació 2/2006, de 3 de maig (LOE)
 • Llei 7/85 reguladora de les Bases de Regim Local, (l’Ajuntament també intervé en els òrgans de govern dels diferents centres públics de primària de la ciutat, en el de secundaria i al altres centres formatius de la ciutat)

Més informació al web de la Generalitat de Catalunya.

 

Segells de reconeixement d'administració oberta