Esteu aquí: Inici Educació Participació Consells Escolars de Centre

Consells Escolars de Centre

El consell escolar del centre és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern dels centres educatius.

Normativa que els regula

 • Llei Orgànica d’educació 2/2006, de 3 de maig (LOE)
 • Llei 7/85 reguladora de les Bases de Regim Local, (l’Ajuntament també intervé en els òrgans de govern dels diferents centres públics de primària de la ciutat, en el de secundaria i al altres centres formatius de la ciutat)
 • Llei 12/2009, del 10 de juliol d’educació (DOGC 5422 de 16 de juliol de 2009)
 • Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per la millora de la qualitat educativa.

Membres dels CEC

 • Director/a del centre
 • Cap d’estudis
 • Un representant de l’Ajuntament
 • Un nombre determinat de professors/es elegits pel claustre.
 • Un nombre determinat de pares/mares d’alumnes elegits per ells i entre els pares/mares del centre.
 • Un representant del personal d’administració i serveis del centre.
 • Un nombre determinat d’alumnes elegits per ells i entre ells (a partir de primer d'ESO).
 • Un representant de l’associació de pares i mares d’alumnes.
 • Secretari/a del centre
 • Centre d’educació especial o centre amb unitat específica d’educació especial: un representant del personal d’atenció educativa.
 • Centres que imparteixen formació professional: un representant del món de l’empresa designat per les organitzacions empresarials.

REPRESENTANTS MUNICIPALS (2019-2023)

Funcions del CEC

 1. Avaluar els projectes i les normes a què es refereix el capítol II del títol V d'aquesta Llei orgànica (LOMCE)
 2. Avaluar la programació general anual del centre, sense perjudici de les competències del Claustre del professorat, en relació amb la planificació i organització docent.
 3. Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels candidats.
 4. Participar en la selecció del director del centre, en els termes que aquesta Llei Orgànica estableix. Ser informat del nomenament i cessament dels altres membres de l'equip directiu. Si és el cas, previ acord dels seus membres, adoptat per majoria de dos terços, proposar la revocació del nomenament del director.
 5. Informar sobre l'admissió d'alumnes i alumnes, amb subjecció al que estableix aquesta Llei Orgànica i disposicions que la desenvolupin.
 6. Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i vetllar perquè s'atenguin a la normativa vigent. Quan les mesures disciplinàries adoptades pel director corresponguin a conductes de l'alumnat que perjudiquin greument la convivència del centre, el Consell Escolar, a instància de pares, mares o tutors legals, podrà revisar la decisió adoptada i proposar, si s'escau, les mesures oportunes.
 7. Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència al centre, la igualtat entre homes i dones, la igualtat de tracte i la no discriminació per les causes a què es refereix l'article 84.3 d'aquesta Llei orgànica, la resolució pacífica de conflictes, i la prevenció de la violència de gènere.
 8. Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i de l'equip escolar i informar l'obtenció de recursos complementaris, d'acord amb el que estableix l'article 122.3.
 9. Informar les directrius per a la col·laboració, amb fins educatius i culturals, amb les Administracions locals, amb altres centres, entitats i organismes.
 10. Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l'evolució del rendiment escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en què participi el centre.
 11. Elaborar propostes i informes, a iniciativa pròpia o a petició de l'Administració competent, sobre el funcionament del centre i la millora de la qualitat de la gestió, així com sobre aquells altres aspectes relacionats amb la qualitat de la mateixa.
 12. Qualsevol altra que li sigui atribuïda per l'Administració educativa.

Organització

Dues reunions anual amb tots i totes els representants municipals, al començament i finalització del curs escolar. Podeu consultar en aquest enllaç la presentació resum de la reunió de representants municipals 2015 - 2019.

Jornades

Cada any s'organitzen des de l'IMET unes jornades dedicades a la participació en els centres educatius del municipi. Podeu consultar les diferents experiències en aquesta mateixa web.

Per a més informació

Segells de reconeixement d'administració oberta