Criteris de prioritat i barem

Criteris específics

Per tal d’assegurar la continuïtat entre etapes educatives, es fixa el que s’anomena ”relació d’adscripció” entre centres educatius (arts. 84.7 de la LOE i 47.5 de la LEC). Aquesta relació atorga preferència en l’admissió a la nova etapa d’alumnat provinent de centres adscrits.
Al municipi trobem les següentsadscripcions entre centres i etapes educatives (PDF).

Criteris prioritaris

PUNTS

CRITERI

OBSERVACIONS

50

Germans/es matriculats al centre

  • Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d'acolliment familiar.
  • La puntuació també s'aplica per accedir a un centre públic quan la germana o el germà està escolaritzat en un altre centre públic amb el qual hi ha una relació d'adscripció única.

 

30

Domicili habitual és a l'àrea de proximitat del centre

  • Quan el domicili habitual és a la zona educativa del centre

20

Proximitat del lloc de treball de mare, pare o tutor/a legal.

  • Quan, a instància del pare o la mare, el tutor o la tutora o el guardador o guardadora de fet es pren en consideració, en lloc del domicili habitual, l'adreça del lloc de treball, i aquesta és dins lla zona educativa del centre

15

Mare, pare o tutor/a beneficiari de Renda Garantida de la ciutadania

 

10

Domicili habitual és al mateix municipi del centre sol•licitat.  

  • Domicili habitual dins del municipi però NO a la seva zona educativa.

Criteris complementaris (desempat)

PUNTS

CRITERI

15

La discapacitat en l'alumne/a o en algú de la seva família

10

Si el pare, mare o tutors treballen al centre sol·licitat

10

Per formar part d’una família nombrosa

10

Per formar part d’una família monoparental

10

Si l’alumne/a és nascut en part múltiple.

10

La situació d’acolliment familiar de l’alumne/a

10

La condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme.

Segells de reconeixement d'administració oberta