Criteris de prioritat i barem

Criteris específics

Per tal d’assegurar la continuïtat entre etapes educatives, es fixa el que s’anomena ”relació d’adscripció” entre centres educatius (arts. 84.7 de la LOE i 47.5 de la LEC). Aquesta relació atorga preferència en l’admissió a la nova etapa d’alumnat provinent de centres adscrits.
Al municipi trobem les següents adscripcions entre centres i etapes educatives.

Criteris generals

Existència de germanes o germans escolaritzats al centre o de pares, mares o tutors legals que hi treballen

  • Quan l'alumne o l'alumna té germanes o germans escolaritzats al centre o pares, mares o tutors legals que hi treballen en el moment en què es presenta la  sol·licitud de preinscripció: 40 punts.
  • Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d'acolliment familiar.
  • La puntuació també s'aplica per accedir a un centre públic quan la germana o el germà està escolaritzat en un altre centre públic amb el qual hi ha una relació d'adscripció única.

Proximitat del domicili de l'alumne o l'alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o la tutora, guardador o guardadora de fet

  • Quan el domicili habitual és a la zona educativa del centre:  30 punts.
  • Quan, a instància del pare o la mare, el tutor o la tutora o el guardador o guardadora de fet es pren en consideració, en lloc del domicili habitual, l'adreça del lloc de treball, i aquesta és dins lla zona educativa del centre: 20 punts.
  • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no a la seva zona educativa: 10 punts.

Renda anual de la unitat familiar

  • Quan el pare o la mare, el tutor o la tutora siguin beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts.

Discapacitat de l'alumne o l'alumna, el pare, la mare, germanes o germans

  • Quan l'alumne o l'alumna, el pare, la mare, el tutor o la tutora, un germà o una germana de l'alumne o l'alumna acredita una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.


Criteris complementaris (desempat)

Família nombrosa o monoparental

  • Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
Segells de reconeixement d'administració oberta