Esteu aquí: Inici Educació Estudiar a TGN Oficina Municipal d'Escolarització (OME) Preinscripció del curs escolar: de P3 a 4t d'ESO Sol·licitud i documentació a presentar

Sol·licitud i documentació a presentar

S’ha de presentar una única sol·licitud especificant, per ordre de preferència, el centre/s on es vol cursar estudis.
La sol·licitud s'ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic disponible al web del Departament d'Educació.

El tràmit de presentació de la sol·licitud s'acaba, amb l'enviament del formulari on s'adjunta escanejada o fotografiada la documentació acreditativa necessària i no s'ha de presentar cap còpia al centre.

Els documents de l'apartat A els ha de presentar tothom, i els documents dels apartats B i C només per al criteri o els criteris al·legats a la sol·licitud.

A. Documentació que ha de presentar tothom

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació (si l'infant està en situació d'acolliment, la resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies).
 • DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport, si es tracta de persones estrangeres. També es pot presentar el document d'identitat del país d'origen en cas de ser estrangers comunitaris.
 • DNI de l'alumne/a en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.
 • Les dades d'identificació o de filiació de l'alumnat estranger es poden acreditar amb el document d'identitat, el passaport o el llibre de família del país d'origen.
 

B. Documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació

Només s'ha de presentar per al criteri o els criteris al·legats a la sol·licitud.
 

Renda anual de la unitat familiar

 • Documentació que acrediti la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadani

Proximitat del domicili de l'alumne o l'alumna o proximitat del lloc de treball de la persona sol·licitant

 • Es comprova electrònicament i s’informa si no s’han obtingut les dades en el resguard de la sol·licitud, en el que es rep 24 h després d’haver fet la sol·licitud. Si no es recuperen, s’acrediten amb el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
 • Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball: còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors autònoms es tindrà en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acreditarà amb còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 o 037).

Existència de germanes o germans escolaritzats al centre educatiu o de pares o tutors legals que hi treballen

 • No cal presentar cap document perquè el centre comprova directament aquestes circumstàncies.
 • S'entén que un alumne o una alumna té germanes o germans escolaritzats al centre quan aquests ho estan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció.
 • S'entén que un pare, una mare o un tutor o una tutora legal treballa al centre quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció exerceix al centre una activitat continuada amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb un nomenament d'interinatge o substitució o amb un contracte laboral o administratiu.
 • Si s'al·lega que la germana o el germà està escolaritzat en un altre centre públic amb el qual hi ha una relació d'adscripció, cal especifiar el nom del germà a la sol·licitud.

Discapacitat de l'alumne o l'alumna, el pare, la mare, el tutor, la tutora o germanes o germans

 • Targeta acreditativa o del certificat de discapacitat de la persona que tingui aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • També s'admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d'altres comunitats autònomes. En tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%.
 • Es consideren afectades per una discapacitat igual o superior al 33% les persones que tenen reconeguda per la Seguretat Social una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o gran invalidesa i les de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Condició legal de família nombrosa o monoparental

 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

 

C. Simultaneïtat d'estudis

Només s'ha de presentar per al criteri o els criteris al·legats a la sol·licitud, per accedir a l'ESO en centres que disposen d'horaris adaptats.

Simultaneïtat d'ensenyaments artístics de música o dansa i l'educació secundària obligatòria

 • Declaració en fer la sol·licitud i, en el moment de formalitzar la matrícula, acreditar que està matriculat o admès pendent de matriculació en un centre autoritzat per cursar ensenyaments professionals.

Alumnat que segueix programes esportius d'alt rendiment

 • Certificat del Consell Català de l'Esport o relació d'esportistes d'alt nivell publicada al DOGC o al BOE.
Segells de reconeixement d'administració oberta