Esteu aquí: Inici Educació Estudiar a TGN Oficina Municipal d'Escolarització (OME) Preinscripció del curs escolar: de P3 a 4t d'ESO Sol·licitud i documentació a presentar

Sol·licitud i documentació a presentar

S’ha de presentar una única sol·licitud especificant, per ordre de preferència, el centre/s on es vol cursar estudis.
La sol·licitud s'ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic disponible al web del Departament d'Educació.

El tràmit de presentació de la sol·licitud s'acaba, amb l'enviament del formulari on s'adjunta escanejada o fotografiada la documentació acreditativa necessària i no s'ha de presentar cap còpia al centre.

Els documents de l'apartat A els ha de presentar tothom, i els documents dels apartats B i C només per al criteri o els criteris al·legats a la sol·licitud.

A. Documentació que ha de presentar tothom

Formulari electrònic amb certificat digital: IDCAT Mòbil o DNIe

Amb suport informàtic

 • Si l’alumne/a té número de RALC: Indicar número Identificació RALC de l’alumne/a, no cal aportar cap documentació identificativa.
 • Si l’alumne/a NO té número de RALC: Llibre de familia o altres documents relatius a la filiació. (Si l'infant està en situació d'acolliment, la resolució del Departament de Drets Socials).

*En cas que la persona que fa la sol·licitud o l’alumne s’identifiqui amb passaport o document d’identitat de la UE, també caldrà adjuntar-lo.

 • DNI, NIE Passaport o Document d’Identitat d’un país membre de la UE de la persona sol·licitant (progenitors/es, tutors/es o guardadors/es de fet).
 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. (Si l'infant està en situació d'acolliment, la resolució del Departament de Drets Socials).

*En cas que la persona que fa la sol·licitud o l’alumne s’identifiqui amb passaport o document d’identitat de la UE, també caldrà adjuntar-lo.

*Si s’han identificat amb DNI o NIE, només cal adjuntar-lo si no s’han pogut validar les dades per consulta interadministrativa, s’indicarà al resguard de la sol·licitud.

Consulta el número d'identificador de l'alumne clicant aquí

B. Documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació

Només s'ha de presentar per al criteri o els criteris al·legats a la sol·licitud.

Criteri al·legat

Documentació a aportar

Renda anual de la unitat familiar

 • Documentació que acrediti la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania

Proximitat del domicili de l'alumne o l'alumna o proximitat del lloc de treball de la persona sol·licitant

 • Es comprova electrònicament i s’informa si no s’han obtingut les dades en el resguard de la sol·licitud. Si no es recuperen, s’acrediten amb el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
 • Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball: còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors autònoms es tindrà en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acreditarà amb còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 o 037).

Existència de germanes o germans escolaritzats al centre educatiu

 • No cal presentar cap document perquè el centre comprova directament aquestes circumstàncies.
 • S'entén que un alumne o una alumna té germanes o germans escolaritzats al centre quan aquests ho estan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció.
 • Si s'al·lega que la germana o el germà està escolaritzat en un altre centre públic amb el qual hi ha una relació d'adscripció, cal adjuntar un certificat del centre on està escolaritzat. 

Discapacitat de l'alumne o l'alumna, el pare, la mare, el tutor, la tutora o germanes o germans

 • Es consulten electrònicament, s'informa si no s'han pogut obtenir les dades en el resguard de la sol·licitud, en aquest cas cal adjuntar la targeta acreditativa de la discapacitat. 
 • Si l'organisme emissor de la targeta acreditativa de la discapacitat ha estat emesa pels organismes competents d'altres comunitats autònomes, cal adjuntar la documentació acreditativa d'una discapacitat igual o superior al 33%.
 • Es consideren afectades per una discapacitat igual o superior al 33% les persones que tenen reconeguda per la Seguretat Social una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o gran invalidesa i les de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. Caldrà adjuntar el document acreditatiu de ser beneficiari/ària d'aquest tipus de pensió. 

Pare, mare o tutor/a legal treballa en el centre en el moment de presentar la sol·licitud

 • No cal adjuntar cap document, el centre farà la comprovació.

Condició legal de família nombrosa o monoparental

 • Es consulta electrònicament, s'informa si no s'han pogut obtenir les dades en el resguard de la sol·licitud, en aquest cas caldrà adjuntar el títol vigent de família nombrosa o monoparental, o ambdós si són els criteris al·legats en la sol·licitud.

Alumne nascut en part múltiple

 • Cal aportar el llibre de família.

Alumne/a en situació d'acolliment familiar

 • Cal aportar resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials. 

Condició de víctima de violència de gènere o terrorisme

 • La condició de víctima de violència de gènere s'acredita per qualsevol dels mitjans establerts a l'article 23 de la Llei Orgànica 1/2004 del 28 de desembre de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.
 • La condició de víctima de terrorisme s'acredita amb el certificat emès per la Subdirecció General de Suport a Víctimes del Terrorisme del Ministeri de l'Interior. 

C. Simultaneïtat d'estudis

Només s'ha de presentar per al criteri o els criteris al·legats a la sol·licitud, per accedir a l'ESO en centres que disposen d'horaris adaptats.

Criteri al·legat

Documentació a aportar

Simultaneïtat d'ensenyaments artístics de música o dansa i l'educació secundària obligatòria

 • Declaració en fer la sol·licitud i, en el moment de formalitzar la matrícula, acreditar que està matriculat o admès pendent de matriculació en un centre autoritzat per cursar ensenyaments professionals.

Alumnat que segueix programes esportius d'alt rendiment

 • Certificat del Consell Català de l'Esport o relació d'esportistes d'alt nivell publicada al DOGC o al BOE.
Segells de reconeixement d'administració oberta