Esteu aquí: Inici Educació Èxit educatiu Laboratoris Creatius Assignació de places

Assignació de places

Llistat d'infants admesos, exclosos i en llista d'espera

Consulteu el llistat:

LLISTAT ADMESOS I LLISTA D'ESPERA (PDF)

Per tal de garantir l’equitat educativa i la inclusió de les activitats proposades, es contempla una reserva del 50% per a infants amb situació socioeconòmica vulnerable i/o necessitats educatives especials.

Concretament la distribució de places quinzenals per cada Laboratori Creatiu és la següent:

 • Es reserva el 6% del total de les places per a infants amb necessitats educatives especials (NEE) de tipus A[1]. Un total de 2 places.
 • Es reserva el 44% del total de les places per a infants amb situació de vulnerabilitat socioeconòmica i/o familiar. Un total de 15 places.
 • Es reserva el 50% del total de places per a infants que no compleixin cap dels criteris anteriors referents a vulnerabilitat i/o NEE de tipus A. Un total de 17 places.

Les places s’atorguen en base al nombre total de quinzenes seleccionades i a la situació del nucli familiar acreditada. En cas d’empat, l’ordre de preinscripció determinarà l’adjudicació de les places.

GESTIÓ DE PLACES (PDF)

Es fa tenint en compte:

 1. Infants amb beca de menjador aprovada, durant el curs escolar vigent, del 70% o més. 10 punts.
 1. La resta d’infants podran acreditar fins a un màxim de 10 punts d’acord amb el següent desglossament:
 • Criteris Socioeconòmics (fins a un màxim de 4 punts):
  • Percebre algun de les següents ajuts de protecció social RAI, RMI, RMGC.
   4 punts.
  • Situació d'atur d’un progenitor. 2 punts.
  • Situació d’atur dels dos progenitors. 4 punts
 • Criteris Sociofamiliars (fins a un màxim de 6 punts):
  • Grau de discapacitat de a partir del 33% d’un dels membres de la unitat familiar. 2 punts
  • Situació de violència masclista. 2 punts
  • Infants tutelats. 1 punt
  • Títol de família nombrosa o monoparental. 1 punt

Per tal de respectar les reserves de places explicades anteriorment, es faran 3 llistats independents on apareixeran, de manera ordenada, els infants admesos, en llista d’espera o exclosos:

LLISTAT 1: Infants amb NEE de tipus A

En aquest llistat únicament apareixeran els infants que requereixen de la presència d’una persona de suport durant el desenvolupament de l’activitat (vetllador/a). Aquest llistat determinarà la cobertura del 6% de les places reservades per infants NEE i l’ordre dependrà de:

 1. Nombre de quinzenes seleccionades
 2. Valoració de la situació de vulnerabilitat socioeconòmica i/o familiar
 3. Ordre de preinscripció

LLISTAT 2: Infants amb situació de vulnerabilitat socioeconòmica i/o familiar

En aquest llistat únicament apareixeran els infants que acreditin, com a mínim, un dels criteris de vulnerabilitat desglossats anteriorment. Aquest llistat determinarà la cobertura del 44% de les places reservades per infants amb situació de vulnerabilitat socioeconòmica i/o familiar. L’ordre vindrà determinat per:

 1. Nombre de quinzenes seleccionades
 2. Valoració de la situació de vulnerabilitat socioeconòmica i/o familiar
 3. Ordre de preinscripció

LLISTAT 3: Llistat general

En aquest llistat apareixeran tots els infants participants de la preinscripció exceptuant aquells que pertanyen al Llistat 1 (NEE tipus A).

Aquest llistat determinarà la cobertura del 50% de les places restants i l’ordre dependrà, únicament, de:

 1. Nombre de quinzenes seleccionades
 2. Ordre de preinscripció

En aquest llistat 3 no es tindrà en compte cap puntuació de vulnerabilitat.

 • Un cop confirmada la plaça, si finalitzat el període de matrícula no ha estat formalitzada, s’entendrà com una renúncia i es procedirà a oferir-la al següent infant, segons la llista d’espera establerta a cada Laboratori Creatiu.
 • Un cop finalitzat el període matrícula i adjudicada la plaça a l’activitat, si la família vol renunciar-hi, haurà d’enviar un correu electrònic manifestant-ho a: estiu.imet@tarragona.cat
 • Un cop iniciada l’activitat i en cas d’absència de dos dies consecutius, o tres dies alterns en una mateixa setmana, sense justificant mèdic o que es valori adequadament justificat, l’infant en concret perdrà la plaça.

Aquells infants que hagin perdut la plaça seran informats via correu electrònic.


[1] Alumnat amb Certificat de disminució igual o superior al 33% o Dictamen de reconeixement de necessitats educatives especials, emès per un Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP).

Segells de reconeixement d'administració oberta