Esteu aquí: Inici Educació Participació Consell Municipal de la FP i l'Ocupació Com funciona

Com funciona

Funcionament del Consell Municipal de la Formació Professional i l’Ocupació

Plenari

Correspon al Plenari del CMFPOT:

  1. Vetllar per l’assoliment dels objectius i finalitats del Consell.
  2. Recollir les propostes i suggeriments dels seus membres per tal que siguin estudiades pels òrgans del Consell.
  3. Debatre l’aprovació de propostes i demandes i  encarregar informes i estudis relacionats amb els objectius del Consell.
  4. Elevar a l’Ajuntament propostes sobre qualsevol matèria que afecti el seu camp d’actuació i sobre qüestions relacionades amb els objectius i finalitats del Consell, perquè siguin traslladades les administracions competents.
  5. Aprovar el Pla de Treball Anual i la Memòria.
  6. Aprovar la creació i constitució de les comissions de treball.
  7. Proposar l’organització jornades o conferències de sensibilització i divulgació i invitar tècnics i experts.
  8. Proposar  la modificació del Reglament.
  9. Proposar la dissolució del CMFPO –TARRAGONA.

Comissió Permanent

Correspon a la Comissió Permanent:

a) Planificar el calendari de reunions del Plenari del Consell i elaboració de la proposta de l’ordre del dia.

b)  Elaborar la proposta d’aprovació del Pla de Treball Anual i la Memòria del Consell

d) Recollir propostes i informes elaborats per la Comissió Tècnica i les comissions de treball per elevar la corresponent proposta al Consell.

e) Proposar la creació i la composició de les comissions de treball.

  f) Totes aquelles que li siguin delegades pel Plenari.

Comissions de treball

Les Comissions de treball estan formades, com a mínim, per tres membres del Plenari i s’ha de garantir la presència de tècnics municipals en cadascuna d’elles.

S’estableixen diferents tipologies de comissions de treball d’acord amb els objectius i la planificació fixats en el Pla de treball.

La seva durada podrà ser temporal i per a la realització d’encàrrecs concrets que se li encomanin.

Comissió tècnica

La Comissió tècnica és l’òrgan de gestió executiva. Està formada per un tècnic municipal de cadascuna de les àrees o serveis municipals d’Educació, Treball, Ocupació i Joventut, i es poden incorporar també altres tècnics de qualsevol dels àmbit de participació del Consell.

Les seves funcions són l’assistència tècnica al Consell i la seva dinamització.

Segells de reconeixement d'administració oberta