Esteu aquí: Inici Educació Estudiar a TGN Ensenyament d'adults Preinscripció CMFA Fòrum: Curs 2024/25

Preinscripció CMFA Fòrum: Curs 2024/25

Informació general

La preinscripció és el procés d’admissió d’alumnes al Centre Municipal de Formació d’Adults (CMFA) Fòrum. Aquest procés d'admissió comprèn un període de preinscripció i un altre de matriculació:

 • Durant el període ordinari de preinscripció és quan es demana l'admissió al centre.
 • Aquest període comença amb la presentació de sol·licituds i finalitza amb la publicació de les llistes d’admesos. Les sol·licituds es presentaran de forma presencial en el nostre centrce. L'horari de preinscripció serà de dilluns a divendres: matí, de 10 a 13 h, tarda de 16 a 19 h amb cita prèvia. La cita prèvia s'activarà una setmana abans de les dates previstes.
 • Un cop rebuda l'admissió, s’ha de procedir a formalitzar la matrícula al centre.

Tipus d'alumne/a

Dates
Preinscripció de l'alumnat nou Del 20 al 28 de juny

CAL DEMANAR CITA PRÈVIA

 

Qui hi pot accedir?

 • En general, per accedir als ensenyaments del CMFA Fòrum cal tenir complerts 18 anys o bé complir-los durant l’any natural en què s'inicia la formació.
 • Les persones majors de 16 anys, o que els compleixin durant l’any natural que s'inicia la formació, si es troben en alguna d'aquestes situacions: 
  • Tenir un contracte de treball que els impedeix assistir als centres educatius en règim ordinari
  • Trobar-se en procés d'obtenir un permís de treball
  • Ser esportista d'alt rendiment
  • Cursar o haver cursat els mòduls obligatoris dels programes de qualificació professional inicial (PQPI)
  • Voler cursar la formació per proves d'accés als cicles formatius de Grau Mitjà o participar al programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya "joves per l'ocupació".
 • Al curs de formació específica per a l'accés a cicles formatius de Grau Mitjà també poden accedir-hi les persones que tenen més de 17 anys o bé els compleixen l'any natural en què inicien el curs.
 • Els alumnes que obtinguin qualificació positiva en la preparació per a les proves d'accés però no superin la prova i vulguin tornar a fer el curs no podran ser considerats antics alumnes a efectes de preinscripció i matrícula, però podran fer novament el curs en el cas que el centre o l'aula disposi de places lliures i després de prioritzar els alumnes que hi accedeixen per primera vegada.
 • Per obtenir l'admissió en un ensenyament d'adults cal presentar la sol·licitud de preinscripció. En els processos d'admissió no s'admeten sol·licituds fora de termini.
   

Calendari i llistes

Tots els ensenyaments.

Fases Dates
Publicació de l'oferta d'ensenyaments 24 de maig de 2024
Sol·licitud de continuïtat d'alumnat propi

Del 12 al 14 de juny de 2024

Difusió de vacants 17 de juny de 2024
Període preferent d'informació i orientació de l'alumnat nou

Durant el mes de juny de 2024

Període de presentació de sol·licituds

Del 20 al 28 de juny de 2024

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb puntuació provisional

4 de juliol de 2024 a partir de les 14 h

Sorteig públic per situacions d'empat 

Es realitzarà als serveis centrals del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

(Via Augusta, 202, Barcelona)

5 de juliol de 2024, a les 11 h

Termini per presentar reclamacions

Del 4 al 7 de juliol de 2024

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb puntuació definitiva

11 de juliol de 2024 a les 14 h

Publicació, per activitats, de les llistes d'admesos i exclosos i de la llista d'espera

15 de juliol de 2024 a les 14 h

Matrícula de l'alumnat admès

Del 3 al 9 de setembre de 2024, ambdós inclosos

Matrícula de l'alumnat de la llista d'espera

10 de setembre de 2023

Criteris d'admissió

Si per a una determinada activitat formativa hi ha més sol·licituds d'admissió que places, es dóna prioritat a les sol·licituds de l'alumnat antic, és a dir, l'alumnat matriculat al curs actual (2023-2024). Aquest alumnat ha de presentar la sol·licitud de continuïtat entre el 12 i el 14 de juny de 2024 i ha de fer la matrícula segons el calendari que estableixi i difongui cada centre o aula.

Si encara queden places vacants, s'admeten sol·licituds d'alumnat nou. Entre l'alumnat nou, es dóna preferència al que resideix o treballa en el mateix municipi del centre o l'aula (o en un municipi proper on no hi hagi l'activitat formativa).  L'ordenació de les sol·licituds afectades per situació d'empat es fa per sorteig públic.

L'alumnat admès ha de formalitzar la matrícula en les dates que estableix el calendari de preinscripció. L'alumnat que no formalitzi la matrícula en aquest període es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades.

L'ordre d'admissió, si hi ha igualtat de condicions, s'estableix per sorteig.

Oferta formativa


1. FORMACIÓ INSTRUMENTAL
     Formació Instrumental 1. Matí o Tarda
     Formació Instrumental 2. Matí o Tarda
2. ENSENYAMENTS DE LLENGÜES
     Llengua Catalana
         Nivell Bàsic A1 (llengua catalana 1)  Matí o Tarda
         Nivell Bàsic A2 (llengua catalana 2)  Matí
         Nivell Elemental B1 (llengua catalana 3) Tarda
         Nivell Intermedi B2. Tarda
         Nivell Suficiència C1. Tarda
     Llengua Castellana
         Castellà Inicial A1 (llengua castellana 1)  Matí oTarda
         Castellà Mitjà A2 (llengua castellana 2)  Matí o Tarda
         Castellà Superior B1 (llengua castellana 3)  Matí o Tarda
     Llengua Extrangera
         Anglès Beginner. Matí o tarda
         Anglès Elementary (llengua anglesa 1). Matí o tarda
         Anglès Pre-Intermediate A. Matí o tarda
         Anglès Pre-Intermediate B. Matí o tarda
         Anglès Intermediate A. Matí o tarda
         Anglès Intermediate B. Matí o tarda
         Cultura anglesa. Tarda
3. GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA. Matí
4. PREPARACIÓ PER A LES PROVES D'ACCÉS
     A cicles formatius de grau superior. Matí
     A la Universitat per a majors de 25 anys. Tarda
     Als Graus en Educació Infantil i Primària PAP. Tarda  Nou!

Sol·licitud de preinscripció

Properament podreu descarregar la sol·licitud de preinscripció per als ensenyaments impartits al CMFA Fòrum per al curs 2024-25. 

Documentació a presentar

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció, heu de presentar la documentació següent.

Informació i matrícula

Per formalitzar la matrícula cal demanar cita prèvia. L'horari de matrícula durant el mes de setembre serà de dilluns a divendres matí, de 10 a 13 h tarda de 16 a 19 h amb cita prèvia.
 

CITA PRÈVIA

 

Tipus d'alumne/a Dates
Matrícula d'alumnes preinscrits  Del 3 al 9 de setembre de 2024
Matrícula d'alumnes de la llista d'espera   El 10 de setembre de 2024
Matrícula a les places vacants  Del 13 al 19 de setembre de 2024

CMFA Fòrum
Av. Ramón y Cajal, 70
43005 Tarragona
Telèfon: 977 242 833

Segells de reconeixement d'administració oberta