Què és?

El Consell Municipal d’Educació de Tarragona (CMET) és un òrgan de consulta, reflexió i participació, i també d’assessorament i proposta, sobre qualsevol tema relacionat amb l'ensenyament no universitari dins l’àmbit territorial del municipi de Tarragona.

Té com a objectius, participar activament i d’una manera més directa en el seguiment de la política educativa de la ciutat i generar opinió, recollir propostes, inquietuds i fomentar el debat en l’àmbit de l’educació, adreçades a la ciutat i a les institucions.

Com a òrgan participatiu de la comunitat educativa en l’àmbit no universitari, pot ésser escoltat i consultat per les administracions educatives, el departament de la Generalitat de Catalunya amb competències en matèria educativa i ha d’ésser escoltat per l’Ajuntament, sobre les següents qüestions:

  • Competències delegades que millorin la qualitat del servei educatiu.
  • Actuacions i normes municipals que afectin serveis educatius complementaris i extraescolars.
  • Integració amb l’entorn i la millora de l’èxit educatiu.
  • Planificació de les places escolars.
  • Millora de la qualitat educativa, especialment pel que fa a l’adaptació de la programació al medi, i amb l’objectiu d’afavorir l’èxit educatiu.
  • Qualitat educativa i renovació pedagògica, en el marc d’una escola activa, democràtica, científica, crítica, lliure, no discriminatòria i adaptada al medi.
  • Activitats complementàries i extraescolars que puguin enriquir i adaptar al medi el currículum escolar.
  • Competències educatives.
Segells de reconeixement d'administració oberta