Esteu aquí: Inici Educació Participació Consell Municipal d’Educació de Tarragona (CMET) Funcionament del CEM

Funcionament del CEM

Funcionament del Consell Escolar Municipal de Tarragona

Correspon al Plenari del CEM:

 • Debatre i aprovar els informes i dictàmens referents a les competències previstes a l’article 3 d'aquest Reglament.
 • Emetre informe amb relació a aspectes genèrics en l’àmbit de la regulació del sistema educatiu no universitari d’ofici o a requeriment d’altres òrgans municipals.
 • Aprovar la creació, composició, durada, objectius i pla de treball de comissions de treball i els seus membres respectius.
 • Demanar informació a l’administració educativa, a l’Ajuntament de Tarragona i al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya sobre qualsevol matèria que afecti el camp d’actuació del Consell.
 • Fer seguiment del treball realitzat a les comissions de treball que depenen del Consell Municipal d’Educació.
 • Elevar informes i propostes a l’administració educativa, a l’Ajuntament de Tarragona i al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya sobre qüestions relacionades amb la seva competència i, especialment, sobre aspectes qualitatius del sistema educatiu.
 • Aprovar la pèrdua de la condició de membre del Consell.
 • Aprovar la Memòria anual de les activitats del Consell Municipal d’Educació de Tarragona, composta per les sessions celebrades, activitats i informes de les comissions de treball.
 • Proposar la modificació d’aquest reglament a l’òrgan competent per modificar-lo.
 • Qualsevol altra funció que li sigui encomanada.

Les Comissions de Treball del Consell són els òrgans col·legiats de caràcter permanent o no permanent, encarregats de tractar temes d’interès en matèria d’educació no universitària o de caràcter puntual, concret i específic, pels quals el Plenari estimi necessari fer un tractament separat i diferenciat.

 • Les Comissions de Treball es constituiran per a realitzar un seguiment dels temes d’interès general recollits a l’article 3 del present reglament.
 • L’acord de constitució correspon al Plenari del Consell Municipal d’Educació de Tarragona, el qual n’acordarà la creació i composició, establint en les comissions permanents els objectius per a cada curs. Les comissions no permanents tindran objectius molt concrets.
 • En l’acord de creació es podrà determinar la durada de la comissió. En cas que no sigui possible, la durada de les comissions no permanents es dissoldrà un cop hagi finalitzat la tasca que tenia encomanada, amb el benentès que no podran tenir una durada superior a 1 any a comptar des de l’acord de creació, sens perjudici que per acord del Plenari del Consell es puguin renovar per terminis iguals.
 • La creació de les noves comissions de treball i la modificació del contingut o denominació, així com la variació dels seus components es portarà a terme seguint el mateix procediment establert per a la seva constitució.
 • Correspon a les comissions de treball efectuar informe de conclusions sobre els assumptes que li hagin estat encomanats puntualment pel Plenari del Consell.
 • Cada Comissió de Treball designarà la persona que la presidirà d’entre els membres que la componen i una persona coordinadora.
 • A les persones coordinadores de les comissions, que seran designades d’entre el personal tècnic municipal, els correspon:
  • Actuar com a secretari de la comissió, i aixecar acta de les reunions.
  • Coordinar i dinamitzar les reunions, i els debats de la comissió.
  • Trametre a la secretaria del Consell els informes, els dictàmens i les propostes relacionats amb temes de la seva especialitat o competència.
 • També podran formar part de les Comissions de Treball, amb veu i sense vot, persones amb coneixement de la matèria que correspongui, quan es consideri necessari i així s’acordi per la pròpia Comissió.
 • Actualment hi ha en funcionament les comissions de treball següents:
  • Observatori per a l’equitat
  • Ciutat inclusiva

La Comissió tècnica estarà formada per personal tècnic municipal de l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona, designat per la Presidència del Consell i pel personal que coordina les comissions de treball.

 • Les funcions d’aquesta Comissió seran de gestió, assistència tècnica per a l’elaboració dels documents, entre d’altres, la memòria del Consell i propostes que s’han d’elevar a la Presidència, així com de dinamització del Consell.
 • La Comissió tècnica es reunirà en funció del calendari del Consell.
Segells de reconeixement d'administració oberta