Esteu aquí: Inici Educació Participació Consell Escolar Municipal (CEM) Funcionament del CEM

Funcionament del CEM

Funcionament del Consell Escolar Municipal de Tarragona

Plenari

Correspon al Plenari del CEM:

 • Aprovar el Reglament de règim intern i les seves modificacions.
 • Nomenar els membres de la Comissió Permanent.
 • Aprovar la creació i la composició de les Comissions de Treball.
 • Aprovar el programa d’actuació del Consell.
 • Aprovar la memòria anual del Consell.
 • Demanar informació a l’Administració educativa i a l’Ajuntament sobre qualsevol intervenció que afecti el camp d’actuació del Consell.
 • Elevar informes i propostes a l’administració educativa i a l’Ajuntament sobre qualsevol matèria que afecti el camp d’actuació del Consell.

 

Comissió Permanent

Correspon a la Comissió Permanent:

 • Preparar l’ordre del dia de les reunions del Plenari.
 • Proposta d’aprovació i modificacions del Reglament de Règim Interior.
 • Confeccionar la memòria anual d’activitats.
 • Portar a terme tots els assumptes que hagi encarregat el Plenari.
 • Autoritzar l’assistència a reunions del Plenari, de la Comissió Permanent i de les Comissions de Treball de persones de reconeguda vàlua, quan el tractament d’un tema concret ho requereixi.
 • Les funcions que li siguin delegades pel Plenari.

 

Comissió de Treball

Les Comissions de Treball són òrgans de creació facultativa i sense funcions resolutòries que tenen com a objecte l’estudi i l’elaboració d’informes i propostes sobre els temes específics pels quals s’hagin constituït.

Comissions de treball del CEM curs 20/21

 • Comissió Observatori per l’equitat educativa
 • Comissió seguiment impacte COVID
 • Comissió Camins Escolars
Segells de reconeixement d’administració oberta